Подходи при инвестирането на капиталовите пазари

Регулярно или еднократно?

 

Споделяме с вас някои мисли по темата:

 

Инвестиращите на капиталови пазари имат два основни подхода за преценка на влизане и излизане от една инвестиция.
• Опитват се да познаят посоката и амплитудата на движение на пазара, като структурират инвестициите си според очакванията си за бъдещето движение на пазарите.
Редовно инвестиране на малки или по-големи суми /по желание на клиента/, без правене на опити за познаване на пазара.


Предимството на първия подход е, че ако човек е прав може да реализира значителни печалби. Недостатъкът, че ако не е прав може да реализира и значителни загуби. Или с други думи това е до известна степен спекулативен подход. А тъй като пазарите, особено в краткосрочен план, са силно непредсказуеми, то и има голяма вероятност очакванията да се окажат грешни.


Предимството на вторият вариант е, че не се прави опит за познаване на пазара. Инвестицията се прави с оглед на дългосрочното положително развитие на икономиките и от там положителното развитие и на пазарите. Така ако човек инвестира редовно относително равни суми, през относителни еднакви периоди, то общата му инвестиция ще има средна цена близко до средното за пазара. Поради равните суми когато пазара е евтин реално ще закупува по-високи обеми, а когато пазара е скъп по-малки обеми. Този начин на инвестиране е най-близо до нормалното разбиране за спестяване. С минимална ангажираност към пазарите, минимална загуба на време и същевременно значително приближение на очакваната доходност към средната доходност на пазарите.


Първият вариант е по-подходящ, ако тази инвестиция е част от широко диверсифициран портфейл и инвеститорът има увереност, че очакванията му за пазара са относително верни.
Вторият вариант е по-подходящ за инвеститори, с по-слабо диверсифициран портфейл, които не следят редовно пазарите.

 

Скай управление на активи, предлага възможност за дългосрочно инвестиране чрез покупка на дялове в управляваните от дружеството договорни фондове.

  • СКАЙ Нови Акции - активно управляван фонд с фокус в компании с перспектива за растеж от Централна и Източна Европa
  • СКАЙ Финанси - активно управляван фонд, който инвестира във финансовия сектор в Европа
  • СКАЙ Глобал ETFs - първият български взаимен фонд инвестиращ в ETFs от разиващите се пазари от Азия, Африка и Латинска Америка.

 


Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове"

 

Важна информация: Предоставената информация не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвръщаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове". Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.

 

 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.