Балкански борси и балканска кухня

дори и да не ти харесва всичко има и доста апетитни хапки

 

Апетитните „хапки" търгувани на балканските фондови борси са във фокуса на договорен фонд Скай Нови Акции

 

Купувайки дялове от договорен фонд Скай Нови Акции вие :

Инвестирате в портфейл, формиран от акции на стабилни компании с перспектива за растеж в ключови сектори за страните от региона - Турция, Румъния, България, Хърватска, Словения и Сърбия.

 

Защо Скай Нови Акции

Европейското бъдеще на Югоизточна Европа и политическо и икономическо - ако разглеждаме Турция - предопределя и постоянно нарастване на капиталови, трудови и стокови потоци между региона и ЕС. Това от своя страна води и приближаване на стандарта на живот в тези държави до средния за Европа.

 

Тъй като Балканите са реално най-бедната част на Европа и в известна степен между най-рисковите части, то конвергенцията с ЕС довежда и до най-големи промени в дългосрочен план - и що се отнася до очакван икономически растеж и до намаляване на риска.

 

А когато се съчетаят висок дългосрочен растеж и намаляващ риск капиталовите пазари започват да нарастват ускорено. Въпреки негативното влияние на финансовата криза вярваме, че в дългосрочен план за региона е неизбежно да е между най-бързо растящите в ЕС

 

С договорен фонд Скай Нови Акции можете да получите и бонус, при изпълнението на предлаганата от фонда схема за дългосрочно инвестиране - инвестиционна схема тип В.

 

Повече за Скай Нови Акции

 

Имате въпроси или нужда от повече информация - заявeте среща с наш консултант на 02 815 40 00 и contact@skyfunds.bg 

 

Настоящата информация е маркетингов материал и е с информационна цел. Тя не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията може да се промени в бъдеще. Настоящите и потенциални инвеститори следва да имат предвид, че постигнатите резултати от минали периоди не предвиждат бъдеща възвращаемост. Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Препоръчително е инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Моля, запознайте се с Основния информационен документ и Проспекта на съответния фонд, преди да инвестирате. Проспектът, Основният информационен документ и правилата на организираните и управлявани от УД „Скай управление на активи" АД договорни фондове, както и друга информация са достъпни на български език в офиса и на интернет страницата на дружеството www.skyfunds.bg. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно в офисите на „Скай управление на активи" АД в рамките на обичайното работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от „Скай управление на активи" АД фондове може да намерите на www.skyfunds.bg в секция „Управление на активи", „Фондове". Резюме на правата на инвеститорите на български език е достъпно тук.  

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.