Дялове клас А и B

ДФ СКАЙ Нови Акции издава два класа дялове - дялове клас А и дялове клас В.

Правата на инвеститорите и по двата класа са еднакви, като разлики има само в цените на емитиране и обратно изкупуване на дялове. Портфейлът от акции и други финансови активи на фонда е един и общ за двата класа дялове.

 

Дялове клас А - това е първата емисия дялове на фонда. Всички закупени дялове на ДФ СКАЙ Нови Акции до 19 декември 2009 са дялове клас А. Притежаването на дялове клас А не е свързано с определена инвестиционна схема.  При покупка на дялове клас А се начислява такса за емитиране в размер от 0.75 до 1.5% в зависимост от инвестираната сума, а при обратно изкупуване няма такси. Инвестицията в дялове клас А няма минимална и максимална стойност.

 

Дялове клас В - това е втора емисия дялове на фонда, която предоставя още една възможност за инвестиране. Чрез тази емисия, ако се изпълнят условията за регулярно инвестиране, освен покупка на дялове без разходи, се получава и надбавка при обратно изкупуване в размер на 0.5% от нетната стойност на активите на един дял. Минималната стойност на поръчката за покупка на дялове клас В е 50 лв.  

 

Какво е Инвестиционна схема тип В?

 • Всеки инвеститор закупил дялове клас В се счита, че е започнал да изпълнява Инвестиционна схема тип В.
 • Изпълнението на схемата означава да купувате всеки месец дялове клас В на ДФ СКАЙ Нови Акции на стойност не по-малко от 50 лв.
 • Инвестиционната схема тип В продължава минимум 36 месеца като сумата от вноските, направени от инвеститора през последните 12 месеца от действието на схемата, не трябва да надвишават общата сума от вноските, направени през целия предходен период.
 • Дяловете клас В се закупуват по цена (емисионна стойност), равна на нетната стойност на активите на дял, без да се начисляват разходи по емитирането на дяловете.
 • След първоначалното закупуване на дялове от клас B, поддържането на инвестиционната схема тип B се осъществява чрез ежемесечно закупуване на дялове клас B от Договорния Фонд на стойност, не по-малка от 50 (петдесет) лева. Покупката трябва да бъде направена до края на всеки текущ месец, считано от месеца, в който за пръв път сте закупили дялове от фонда.
 • При изтичането на 36 месеца и при изпълнение на условията на Инвестиционна схема тип В - че сте направили всички вноски в срок и не сте продавали или прехвърляли дялове клас В, то вашата Инвестиционна схема тип В е успешно изпълнена.
 • Един инвеститор може да изпълнява към всеки момент само една Инвестиционна схема тип В. 

 

Право на преференциална цена при обратно изкупуване

Изпълнението на Инвестиционната схема тип В ви дава право да продадете дяловете си по преференциалната цена за дялове клас В. Преференциалната цена включва надбавката, актуална към деня, в който е започната конкретната Инвестиционна схема тип В.

Всички дялове клас В, които сте придобили в резултат на изпълнената схема, могат да бъдат продадени обратно на фонда, като към цената не се начисляват никакви такси, а се изплаща надбавка в размер на 0.5%.


След като схемата бъде изпълнена успешно, можете да продължите да правите вноски по същата инвестиционна схема - отново без разходи при покупка, докато не подадете поръчка за обратно изкупуване на всичките или част от притежаваните от вас дялове от клас В.

 

Надбавка

При изпълнена Инвестиционна схема тип В, няма разходи за обратно изкупуване, а цената на обратно изкупуване е равна на нетната стойност на активите на един дял, увеличена с надбавка.

 

 • Надбавката за Инвестиционни схеми тип В, започнали в периода 2009 - 2017 г. е 0.5 %.
 • Надбавката за инвестиционни схеми тип В, започващи след 2017 г. остава в размер на 0.5%, до последващо решение на УД за нейната промяна, съгласно правилата и проспекта на Фонда 

 

Може ли да се купят дялове клас В без да се изпълнява инвестиционна схема?

Дяловете клас В се купуват и продават свободно без никакви ограничения. Можете да купите еднократно дялове клас В, без да следвате инвестиционна схема.

В този случай, когато подавате поръчка за обратно изкупуване на тези дялове няма да получите надбавка, а цената ще бъде намалена с такса в размер на 2% от нетната стойност на активите на един дял.

 

Какво означава прекратена инвестиционна схема?

При първа покупка на дялове клас В, Управляващото дружество приема, че започвате инвестиционна схема, но в случай, че не направите следваща покупка на дялове клас В, то инвестиционната ви схема се счита за прекратена. При прекратена инвестиционна схема за вас или дяловете ви не настъпват никакви последствия, освен че при последващо обратно изкупуване, за тези дялове ще бъде начислена такса в размер на 2%.  

Инвестиционната схема тип В се прекратява и в следните случаи:

 • ако в рамките на първите 36 месеца от нейното начало пропуснете да направите месечна вноска в размер на минимум 50 лв и не внесете пропуснатата сума в срок до 2 месеца от месеца, за който е трябвало да направите вноската;
 • ако подадете поръчка за обратно изкупуване на дяловете клас В преди изтичане на 36 месеца от началото на схемата, независимо дали поръчката е за всички или част от дяловете;

 • ако продадете или прехвърлите дялове клас В на трето лице без да се съобразите с Правилата на фонда за подобни прехвърляния, когато е възможно съответното прехвърляне да не доведе до прекратяване на схемата.

 

Прекратяването на Инвестиционната схема тип В в никакъв случай не може да доведе до прекратяване на инвестицията в Договорния фонд, като същата може да бъде прекратена от инвеститора само при негово желание и по реда на обратното изкупуване на дялове.

Инвеститорите по никакъв начин не са длъжни да правят месечни вноски във фонда. В случай, че правят такива и изпълнят условията на инвестиционната схема, те ще получат надбавка при обратно изкупуване.

 

Подробна информация за дяловете на фонда и за инвестиционната схема се съдържа в правилата и проспекта на ДФ СКАЙ Нови Акции.

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.