Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните съвети и инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация на УД "Скай управление на активи" АД, че не отчита неблагоприятните въздействия на своите инвестиционни съвети и инвестиционни решения върху факторите на устойчивост

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.