Фондове

Ако искате да имате експозиция към различни пазари и инструменти, до които самостоятелно трудно бихте имали достъп, инвестицията в договорни фондове е лесното решение за вас.  

 

Защо да го направите: 

• и 50 лева са достатъчни, за да започнете
• гъвкавост - разполагате с натрупаните към всеки един момент пари, заедно с доходността по тях
• ликвидност - вие решавате кога отново да купите или да продадете дялове от фонда

• доходът е необлагаем
• с ниски разходи ставате част от капиталовите пазари у нас и в чужбина
• прозрачност - лесно проследявате състоянието на направеното вложение

 

Договорният фонд (Взаимният фонд) е широко разпространен начин за инвестиране и управление на парични средства на финансовите пазари.

Управлението на взаимния фонд, се осъществява от управляващо дружество, което е лицензирано и контролирано от Комисията за финансов надзор. 

 

Как работи:

• Внасяте желаната от вас сума за управление в договорния фонд, като срещу това получавате дялове на фонда.

• Управляващото дружество инвестира набраните парични средства в различни финансови инструменти чрез разпределение на риска и в съответствие с инвестиционната стратегия, описана в проспекта на фонда.

• По ваше искане, фондът изкупува обратно притежаваните от вас дялове, а вие получавате стойността на инвестицията си. 

• Цената, по която купувате или продавате вашите дялове, е определена на база на нетната стойност на активите на фонда.  

• Основно предимство за вас е, че с минимални разходи постигате ефективно разпределение на риска.

 

 

СКАЙ Управление на активи управлява активите на три договорни фонда СКАЙ Нови Акции , СКАЙ Финанси и СКАЙ Глобал ETFs .

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.