26.06.2013

СКАЙ Управление на активи е новото име на Статус Капитал


Управляващото дружество Статус Капитал АД вече се казва СКАЙ Управление на активи АД (SKY Asset Management), съобщиха от дружеството лицензирано през 2006 г.

Това стана факт след като Търговския регистър вписа решенията на проведеното на 12 юни 2013 г. общо събрание на дружеството.

"Промяната се налага, тъй като от известно време структурата на собствеността в "Статус Капитал" АД и инвестиционния посредник "Статус Инвест" АД е различна", заяви председателят на Съвета на директорите Владислав Панев.

Основен акционер в "СКАЙ Управление на активи" продължава да бъде Владислав Панев с 56% от капитала. Няма промени и при останалите акционери. Дружеството ще продължи да следва политиката си да бъде иноватор на пазара на взаимни фондове.

В момента то управлява активите на фондовете "Статус нови акции", насочен към инвестиции в акции от региона на Югоизточна Европа, секторният "Статус финанси", както и на "Статус Глобал ETFs", чиято насоченост е към индекси на развиващите се пазари. Предстои смяна и на имената на фондовете, като думата Статус, ще бъде заменена със СКАЙ.

Стойността на управляваните от компанията активи е почти 15 млн. лева. Управляващото дружество отчита 45 хил. лв. печалба за 2012 г., след приходи от управление на договорни фондове за 248 хил. лв., приходи от управление на индивидуални портфейли за 23 хил. лв., приходи от инвестиционни консултации за 14 хил. лв. и приходи от лихви за 10 хил. лв.

Основните разходи са за външни услуги (104 хил. лв.), за възнаграждения (72 хил. лв.) и за материали (19 хил. лв.).

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.