22.03.2024

Временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от фондовете на Скай на 29 март 2024 г. и на 01 април 2024 г.


Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 22.03.2024 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 29 март 2024 г. (петък) и 01 април 2024 г. (понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 02 април 2024 г. (вторник).

Решението е във връзка с католическия Великден и с обявяването на 29 март 2024 г. (петък) и 01 април 2024 г. (понеделник) за дни без търговска сесия в търговските календари на регулирани пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 02 април 2024 г. (вторник).
Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 28 март 2024 г., ще бъдат обявени на 2 април 2024 г.
Също така на 29 март 2024 г. и 01 април 2024 г. офисите на дружеството няма да работят.

 

С уважение,
„Скай управление на активи" АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.