07.04.2022

На 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник) няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай


Уважаеми клиенти,

 

На свое заседание от 07.04.2022 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 19 април 2022 г. (вторник).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на на 14 април 2022 г., ще бъдат обявени на 19 април 2022 г.

Решението е във връзка с обявяването на 15 април 2022 г. (петък) и 18 април 2022г. (понеделник) за дни без търговска сесия в търговските календари на регулирани пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Също така на 15 април 2022 г. и 18 април 2022г. офисите на дружеството няма да работят.

С уважение,

„Скай управление на активи" АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.