12.12.2019

На 31 декември 2019 г. (вторник), няма да има продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете на Скай


Уважаеми клиенти,

На свое заседание от 12.12.2019 г. Съветът на директорите на УД „Скай управление на активи" АД взе решение за временно спиране на продажбата и обратното изкупуване на дялове, издавани от управляваните договорни фондове "Скай Нови Акции", "Скай Финанси" и "Скай Глобал ETFs" на 31 декември 2019 г. (вторник).

Продажбата и обратното изкупуване на дялове на Фондовете, съответно приемането на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове се възобновява считано от 02 януари 2020 г. (четвъртък).

Емисионната стойност и цената на обратно изкупуване, по които ще бъдат изпълнени поръчките за продажба и обратно изкупуване, приети на 30 декември 2019 г., ще бъдат обявени на 02 януари 2020 г.

Решението е във връзка с обявяването на 31 декември 2019 г (вторник) за ден без търговска сесия в търговските календари на регулираните пазари (включително БФБ АД), където се търгуват съществена част от активите на фондовете, управлявани от УД „Скай управление на активи" АД.

Също така на 31 декември 2019 г. офисите на дружеството няма да работят.

С уважение,
„Скай управление на активи" АД

Запиши като MS Word

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.