Офиси

 • гр. София - централен офис

  СКАЙ Управление на активи

  гр. София, п.код 1000, ул. Екзарх Йосиф № 31, ет. 2

  тел: 02 815 40 00

  факс:02 815 40 10

  e-mail: contact@skyfunds.bg 

Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.