Условия за ползване

Авторски права. Възпроизвеждане на информацията от сайта


 

Съдържание на сайта


Този уеб-сайт и авторските права върху него са изключителна собственост на СКАЙ Управление на активи АД. Забранено е копирането, възпроизвеждането,  преработването и променянето и използването с търговска цел на уеб-сайта или на неговото съдържание - изцяло или частично под каквато и да е форма, без предварителното писмено съгласие на СКАЙ Управление на активи АД освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия. Някои индивидуални документи от уеб-сайта могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели. Разрешава се разпространяването на информация, намираща се на уеб-сайта, освен ако е изрично посочено, че информацията или дадена част от нея не подлежат на разпространение, при условие, че смисълът на информацията не е променен чрез съкращения или редакция и че източникът на информацията е ясно и изрично посочен. Разрешава се и включването на препратки към уеб-сайта на СКАЙ Управление на активи АД в други сайтове. Разпространението на информация от уеб-сайта на СКАЙ Управление на активи АД и включването на препратки към него може да се прави при условие, че съдържанието им е съобразено със закона и добрите нрави.


Ограничение на отговорността


Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. СКАЙ Управление на активи АД не гарантира, че уеб страниците не съдържат грешки, и че достъпът до тях е непрекъсваем. СКАЙ Управление на активи АД си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време. СКАЙ Управление на активи АД се задължава да вземе всички разумни мерки с цел да публикува сигурна и качествена информация в страниците си, но следва да предупредим всички посетители и потребители на сайта, че грешки и пропуски, както и закъснения в обновяването на данните могат да се появят в сайта и за тях, както и за невъзможността на даден потребител да стигне до информацията на уеб-сайта, СКАЙ Управление на активи АД не носи отговорност.


Авторски права на трети лица


Автор на всички публикации и материали в уеб - сайта е СКАЙ Управление на активи АД. Ако забележите нарушение на авторски права в нашия сайт, молим да ни уведомите своевременно на е-mail адресите, посочени в раздел Контакти, за да изтеглим съответната публикация от сайта си, ако не успеем да постигнем договореност с автора или собственика й.


Линкове към други уеб страници и сайтове


С цел да улесни достъпа Ви СКАЙ Управление на активи АД може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се управляват от трети страни. Уеб страниците на сайта могат да съдържат банери (рекламни изображения) или текстови линкове към външни уеб страници, за които отговарят други лица (рекламодатели, спонсори, партньори). СКАЙ Управление на активи АД не носи отговорност за пълнотата или истинността на информацията, която се публикува и показва в техните страници. Линковете от сайта към подобни интернет страници представляват само потенциален източник на допълнителна информация.


Информация, предоставена от ползватели на сайта


Изпращайки материали до сървърите на СКАЙ Управление на активи АД чрез е-mail или през уеб страницата на СКАЙ Управление на активи АД, Вие приемате следните условия: Материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване; Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите; Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили; Вие се съгласявате да не претендирате за нарушени авторски права във връзка с изпратени до нашите сървъри текстови съобщения, както и да ни освободите от отговорност за нарушени авторски права, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили; Вие се съгласявате ваши лични данни, или лични данни на трета страна, да станат достояние на СКАЙ Управление на активи АД, ако са упоменати в изпратени от Вас материали. СКАЙ Управление на активи АД не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. СКАЙ Управление на активи АД може по всяко време, по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
При промяна на правилата и условията за ползване на сайта СКАЙ Управление на активи АД си запазва правото да модифицира тези правила по всяко време без предварително известяване. Потребители, които нарушават правилата и условията за ползване на сайта, първо ще бъдат предупредени и в случай, че продължат да не ги спазват, ще бъдат предприети други мерки за прекратяване на достъпа и използването на сайта и услугите, които той предлага.


Особени правила относно информацията, имаща характер на препоръка, свързана с финансови инструменти и достъпна на сайта


Препоръка е всяка информация, с която изрично или косвено се препоръчва или предлага инвестиционна стратегия относно един или повече финансови инструменти или емитенти на финансови инструменти, включително мнение относно настоящата или бъдещата стойност или цена на тези финансови инструменти.

СКАЙ Управление на активи АД полага и ще полага усилия всички препоръки, публикувани на сайта, изготвени от СКАЙ Управление на активи АД или негови служители да бъдат:
 • честно представени;
 • Да се разкрият всички интереси или конфликти на интереси, отношения на свързаност и съществени финансови интереси (например: ако лицето, даващо препоръка, притежава значителна за собствените му възможности и портфейл (най-малко) позиция в съответните книжа, свързано е по друг начин с техния емитент (договор, член на съвета на директорите), СКАЙ Управление на активи АД, е имало или има други отношения с емитента на книжата - например пласирало е емисията, организирало е търгово предложение и т.н.).
 • В препоръката задължително се посочва имената и длъжността на физическото лице, което е изготвило препоръката, и наименованието на юридическото лице, отговорно за нейното изготвяне (по чиято поръка е изготвена или за което лицето работи).
 • Фактите се разграничават ясно от тълкувания, оценки, мнения или друг вид информация, която не е свързана с представянето на факти;
 • Източниците на информация са надеждни, а ако има съмнение относно тяхната надеждност, това обстоятелство е ясно посочено;
 • Всички предвиждания, прогнози и очаквани цени са ясно посочени като такива и съществените допускания, направени при тяхното изготвяне или използването им, са посочени.
 • Посочват се всички основни източници на информация, включително съответния емитент на финансовите инструменти;
 • Посочва се дали препоръката е била предоставена на емитента и изменена вследствие на предоставянето и преди да бъде разпространена;
 • Всяка база за оценка или методология, използвана за оценяване на финансови инструменти или на емитент на финансови инструменти или за определяне на очаквана цена на финансови инструменти, е изложена накратко по ясен и достъпен за инвеститорите начин;
 • Препоръката е написана на ясен и достъпен език и съдържа предупреждение за всеки относим риск, включително анализ на чувствителността на съответните допускания;
 • Посочена е честотата на актуализиране на препоръката, ако такова актуализиране е планирано, и всички важни промени в обхвата на вече обявената политика;
 • Ясно и на видно място е посочена датата, на която препоръката е била разпространена за пръв път, както и съответната дата и време за всяка посочена цена на финансов инструмент;
 • Когато препоръката се различава от предшестваща препоръка, отнасяща се до същите финансови инструменти или до същия емитент, издадена през предходните 12 месеца преди публикуването на втората препоръка, тази разлика и датата на по-ранната препоръка са посочени ясно и на видно място;
 • Посочва се наличието на дялово участие на лицето, даващо препоръката или на свързано с него юридическо лице в размер 5 или повече от 5 на сто от капитала на емитента или дялово участие на емитента в размер 5 или повече от 5 на сто от капитала на лицето, даващо препоръката или на свързано с него юридическо лице, ако такова обстоятелство е налице;
 • Посочва се, ако лицето, даващо препоръката или свързано с него юридическо лице осигурява ликвидност на финансовите инструменти на емитента;
 • Посочва се, ако лицето, даващо препоръката или свързано с него юридическо лице през предходните 12 месеца е било водещ поемател или предложител за първоначална продажба, самостоятелно или с друго лице, на публично предложени финансови инструменти, издадени от емитента, ако такова обстоятелство е налице;
 • Посочва се, ако лицето, даващо препоръката или свързано с него юридическо лице е страна по друго споразумение с емитента относно предоставяне на инвестиционни услуги, при условие, че това няма да доведе до разкриване на търговска тайна;
 • Посочва се, ако лицето, даващо препоръката или свързано с него юридическо лице е страна по споразумение с емитента за изготвяне на препоръката, ако такова обстоятелство е налице.
 

Компетентният да упражнява надзор орган по отношение на всички предоставени от СКАЙ Управление на активи АД препоръки е Комисия за финансов надзор, и в частност заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност".

В случай, че препоръката е подписана от СКАЙ Управление на активи АД, а не от конкретен служител на посредника, то следните допълнителни изисквания следва да бъдат спазени:
 • Посочва се и дали възнаграждението на посредника или на лицата, участвали в изготвянето на препоръката, е обвързано с инвестиционните сделки, извършени от инвестиционния посредник, кредитната институция или свързано с тях юридическо лице. Когато физическите лица по изречение второ получават или купуват акции на емитента преди публичното предлагане на тези акции, цената и датата, на която са придобити акциите, също подлежат на разкриване.
 • Разкриват се интересите или конфликтите на интереси на СКАЙ Управление на активи АД или на свързани с него юридически лица, до които имат достъп или за които обосновано може да се предположи, че имат достъп лицата, участвали в изготвянето на препоръката;
 • Интересите или конфликтите на интереси на СКАЙ Управление на активи АД или на свързани с него юридически лица, известни на лицата, които не са участвали в изготвянето на препоръката, но са имали или за които обосновано може да се предположи, че са имали достъп до препоръката преди предоставянето й на клиенти или публичното й разпространяване.


Вашето съгласие с правилата и условията за ползване на сайта


Посещавайки вече уеб страниците на СКАЙ Управление на активи АД, ние приемаме, че сте съгласни с нашите правила и условия за ползване на сайта. Ако не сте съгласни с тях, моля не използвайте този сайт и предоставените в него услуги и модули.


Контакт с нас


Ако имате някакви въпроси или коментари относно сайта на СКАЙ Управление на активи АД и работата с него, моля изпращайте своите писма на е-mail адресите, посочени в раздел Контакти.
Стойността на дяловете и доходът от тях може да се понижат. Печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят целия размер на инвестициите си. Инвестициите в договорни фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или друг вид гаранция. Предишните резултати от дейността на фондовете нямат по необходимост връзка с бъдещите такива. Проспектът и правилата на фондовете са публично достъпни в офисите на СКАЙ Управление на активи и на адрес www.skyfunds.bg.